Ειδικοί Όροι Χρήσης MyGenerali

 1. Η Generali Hellas A.A.E. (στο εξής η «Εταιρία») μέσω του διαδικτυακού της τόπου και της εφαρμογής «MyGenerali» (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») παρέχει στους ασφαλισμένους της τη δυνατότητα να λάβουν ενημέρωση για τα ασφαλιστήριά τους, να προβούν σε πληρωμή, μέσω της υπηρεσίας “FastPay”, να αναγγείλουν αξιώσεις (claims), να αναρτούν έγγραφα και δικαιολογητικά και να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων τους, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Απορρήτου.

  Οι χρήστες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά αυτούς τους όρους και μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως να προβούν σε χρήση του δικτυακού τόπου.

  Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι επισκέπτες/χρήστες να ανατρέχουν στους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για κάθε σχετική τροποποίηση και για τους κάθε φορά ισχύοντες όρους.

  Η συνέχιση της επίσκεψης/χρήσης του δικτυακού τόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης.

 2. Για τη χρήση της εφαρμογής “MyGenerali” είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού “Generali ID” και η κατοχή τουλάχιστον ενός ασφαλιστηρίου Generali ή η συμμετοχή σε ομαδικό ασφαλιστήριο της Generali.

 3. Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και για τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. τέλη παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, χρεώσεις χρόνου χρήσης διαδικτύου, κλπ.). Οι επισκέπτες/χρήστες, επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις σελίδες του δικτυακού τόπου. H Εταιρία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά την εν λόγω πρόσβαση, τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και αναφορικά με τα τυχόν καταβλητέα τέλη κάθε μορφής.

 4. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται «ως έχουν» (as is) χωρίς εγγύηση, ρητή, σιωπηρή ή εννοούμενη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

  Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου να είναι ακριβή και ενημερωμένα, δεν εγγυάται όμως την ορθότητα, την πληρότητα, τη χρησιμότητα ή γενικά την καταλληλότητα και την έλλειψη λαθών οποιουδήποτε περιεχομένου αναρτάται στο δικτυακό της τόπο.

  Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εγγράφων που είναι αναρτημένα στο MyGenerali και των εγγράφων που σας έχουν παραδοθεί ή/και αποσταλεί από την Εταιρία στην έναρξη της ασφάλισης ή/και στην ανανέωση του ασφαλιστηρίου σας, υπερισχύουν τα έγγραφα που σας έχουν παραδοθεί ή/και αποσταλεί.

 5. Κάθε είδους πληροφορία που παρέχεται από το δικτυακό τόπο παρέχεται με καλή πίστη από την Εταιρία. Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο δεν αποτελούν άμεση ή έμμεση σύσταση, συμβουλή ή παρότρυνση για διενέργεια χρηματοοικονομικής ή επενδυτικής πράξης ή άλλης πράξης με οικονομικό αποτέλεσμα. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε επισκέπτη/χρήστη να αξιολογήσει κάθε πληροφορία και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση, χωρίς η Εταιρία να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

 6. Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν αποκλειστικά στην Generali Hellas Α.Α.Ε. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι φωτογραφίες, η μουσική και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα που έχει ενσωματωθεί στο δικτυακό τόπο ανήκει στην Εταιρία ή/και στον Όμιλο Generali, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στην Generali Hellas Α.Α.Ε. ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων και προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών διατάξεων και συμβάσεων περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

  Συνεπώς, τίποτα από το παραπάνω περιεχόμενο δε δύναται, ολικά ή μερικά, να πωληθεί, αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί ή φορτωθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση της διατήρησης της ένδειξης προέλευσης και ότι δεν θίγονται με ουδένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 7. Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός τόπος ή/και οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτό τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται επίσης σε ουδεμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

 8. Η Εταιρία δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των προϊόντων ή/και υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες ο δικτυακός τόπος τυχόν παραπέμπει με τη χρήση συνδέσμων (links).

  Συνεπώς, η Εταιρία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ιστοσελίδες τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως ο δικτυακός τόπος να παραπέμπει με τη χρήση συνδέσμων (links). Επιπλέον, η Εταιρία δεν εγγυάται προς τους επισκέπτες/χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς των οποίων τις ιστοσελίδες ενδέχεται να παραπέμπει με τη χρήση συνδέσμων ή άλλων τεχνικών μεθόδων.

 9. Εφόσον οι επισκέπτες/χρήστες επιθυμούν να εγγραφούν και να κάνουν χρήση της εφαρμογής MyGenerali του δικτυακού τόπου συμφωνούν: α) να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται και β) να διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

 10. Οι επισκέπτες/ χρήστες του δικτυακού τόπου οφείλουν κατά την επίσκεψη και χρήση τους να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική και μη προσήκουσα συμπεριφορά και πράξη κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου.

  Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι επισκέπτες/χρήστες θα ευθύνονται για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στην Εταιρία ή σε τρίτο. Σε περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρίας οποιαδήποτε αξίωση ή αγωγή που απορρέει από κάθε μορφής παράβαση των επισκεπτών/ χρηστών, αυτοί υποχρεούνται να παρέμβουν στη σχετική διαδικασία και να απαλλάξουν από κάθε ευθύνη και να αποζημιώσουν την Εταιρία σε περίπτωση που αυτή υποχρεωθεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό, πρόστιμο, αποζημίωση ή υποβληθεί σε οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων.

 11. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί ή καταστεί άκυρη, ακυρώσιμη, καταχρηστική, αντίθετη προς το νόμο ή τα χρηστά ήθη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες όρους, χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η ισχύς και εκτελεστότητα των λοιπών όρων.

 12. Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής μόνο εάν έχει διατυπωθεί γραπτά και έχει ενσωματωθεί στου παρόντες όρους χρήσης.

Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας

  Η Generali Hellas ΑΑΕ θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:

  Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου
  117 43 Αθήνα
  Τηλέφωνο: 2108096100
  e-mail: info@generali.gr

  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) μας είτε τηλεφωνικά, είτε με επιστολή στη διεύθυνση της Generali με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή στο e-mail: dpo@generali.gr.

 2. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

  Η Generali θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα:

  1. για την ταυτοποίησή σας και για την προβολή των ασφαλιστήριών σας και την εξέλιξη των αιτημάτων σας,
  2. για την επεξεργασία αιτημάτων σας, συμπεριλαμβανομένης της αναγγελίας αξίωσης, μέσω της εφαρμογής MyGenerali,
  3. για να σας ενημερώσει για θέματα που αφορούν στο ασφαλιστήριό σας και για να ζητήσει πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες της Generali,
  4. για τη συμμόρφωση της Generali με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών, και για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης,
  5. για την παροχή των υπηρεσιών της εφαρμογής MyGenerali και για την εξατομίκευση του δικτυακού τόπου.

  Η Generali δικαιούται να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τη παροχή των υπηρεσιών της εφαρμογής MyGenerali (εκτέλεση σύμβασης και προσυμβατικών ενεργειών). Σε περίπτωση αναγγελίας αξίωσης, για την επεξεργασία της οποίας η Generali θα χρειαστεί να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (δεδομένα υγείας), αυτή θα γίνει μόνο με τη συναίνεσή σας και σύμφωνα με τους όρους και τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που

 3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε

  Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Συγκεκριμένα, η Generali θα επεξεργαστεί:

  • Τα στοιχεία ταυτότητάς σας (ονοματεπώνυμο),
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, κλπ.),
  • Το ΑΦΜ σας,
  • Την ημερομηνία γέννησής σας, το φύλο σας και την οικογενειακή σας κατάσταση (προαιρετικά),
  • Δεδομένα που αφορούν την αναγγελία αξίωσης στην οποία προβαίνετε μέσω της εφαρμογής MyGenerali (τα συγκεκριμένα δεδομένα εξαρτώνται από το είδος του ασφαλιστηρίου σας και από το είδος της αξίωσης που αναγγέλλετε. Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε είδους ασφαλιστήριο, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων που συνοδεύει το ασφαλιστήριό σας ή/και ακολουθώντας αυτόν το σύνδεσμο.)
  • Το φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής που χρησιμοποιείτε.
 4. Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

  Κατά τη δημιουργία λογαριασμού Generali ID και σε κάθε σύνδεσή σας στην εφαρμογή, θα μοιραστούμε το ονοματεπώνυμό σας, το e-mail σας και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας με την εταιρία Auth0, η οποία μας παρέχει την υπηρεσία ταυτοποίησης (authentication) και ασφαλούς αποθήκευσης του κωδικού πρόσβασής σας. Θα μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα που τυχόν συλλέγουμε κατά την αναγγελία αξίωσης μέσω της εφαρμογής MyGenerali σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων που συνοδεύει το ασφαλιστήριό σας (για περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να ακολουθήσετε αυτόν το σύνδεσμο).

  Η Generali έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας. Η Generali δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με το ασφαλιστήριό σας και την παροχή των καλύψεων και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. Η Generali δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδομένο σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες.

 5. Γιατί απαιτείται η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας

  Η συλλογή των δεδομένων σας είναι αναγκαία για την πρόσβασή σας στην εφαρμογή MyGenerali και για την προβολή των ασφαλιστηρίων σας και πληροφοριών για την εξέλιξη των αιτημάτων σας.

 6. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

  Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης.

  Μπορείτε, επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή που έχετε παράσχει για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Δυστυχώς, σε μια τέτοια περίπτωση, η Generali δεν θα μπορεί να σας παρέχει τις καλύψεις που προβλέπονται στο ασφαλιστήριό σας (ανάκληση συγκατάθεσης). Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε προηγούμενης πράξης επεξεργασίας.

  Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Generali (www.generali.gr). Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μέσω της ιστοσελίδας μας ή, εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο dpo@generali.gr για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία. Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό.

 7. Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία

  Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.

 8. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

  Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για όσο έχετε λογαριασμό στην εφαρμογή MyGenerali.

  Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ανωτέρω δήλωση πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά μόνο τα δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Generali σε σχέση με την εφαρμογή MyGenerali. Μπορείτε να δείτε τη Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αφορά στον τύπο ασφαλιστηρίου σας ακολουθώντας αυτόν το σύνδεσμο.

Πολιτική Cookies

1. Τί είναι τα cookies και ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης τους

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο my.generali.gr, αυτός μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή άλλη φορητή συσκευή σας, και τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, τις επιλογές και τις προτιμήσεις αναζήτησής σας, τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος της συσκευής σας και το λειτουργικό σύστημα αυτής. Τα στοιχεία που συλλέγονται περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασής σας με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, τους συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξτε, καθώς και εάν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Οι πληροφορίες συνήθως δεν σας ταυτοποιούν απευθείας, αλλά μπορούν να σας παρέχουν μια πιο εξατομικευμένη διαδικτυακή εμπειρία.

Τα cookies χρησιμοποιούνται ώστε ο ιστότοπος να λειτουργεί σωστά, με ένα λειτουργικό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο. Σκοπός των cookies είναι η παροχή ενός ασφαλούς ιστότοπου, η καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση στην περιήγηση ενός χρήστη, η αντιμετώπιση τυχόν σφαλμάτων ή προβλημάτων, η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν οι χρήστες τον ιστότοπο μας, προκειμένου να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του και, τέλος, η εξατομίκευση του παρεχόμενου περιεχομένου και η προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Τα cookies μπορεί να είναι προσωρινά (session cookies) ή μόνιμα (persistent cookies). Τα προσωρινά παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας, ενώ τα μόνιμα παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε εσείς. Η διάρκεια παραμονής τους στη συσκευή σας εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie και τις ρυθμίσεις του browser σας.

Τα cookies μπορεί να τίθενται σε λειτουργία από εμάς (first party cookies) ή από τρίτα μέρη (third party cookies). Μέσω των τελευταίων, οι πληροφορίες που συλλέγονται στέλνονται σε τρίτους (π.χ. Facebook) ώστε να σας παρέχουν ανώνυμα στοχευμένες διαφημίσεις όταν επισκεφτείτε άλλους ιστότοπους.

Αν θέλετε, μπορείτε να μην επιτρέψετε ορισμένους τύπους cookies. Ο ιστότοπος σας παρέχει τον μηχανισμό ώστε να μπορείτε να επιλέγετε και να αλλάζετε ελεύθερα τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies, ακολουθώντας τον σύνδεσμο «Ρυθμίσεις Cookies».

2. Ποια cookies χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο my.generali.gr

Χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies:

 

Απολύτως αναγκαία cookies (Essentials)

Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε τη χρήση cookies, αλλά συνεχίσετε την περιήγησή σας στον ιστότοπο, τότε θα γίνει χρήση μόνο των απολύτως απαραίτητων cookies. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Συνήθως ρυθμίζονται μόνο ως απόκριση σε ενέργειες που γίνονται από εσάς, που αφορούν ένα αίτημα για υπηρεσίες, όπως είναι η ρύθμιση των προτιμήσεων απορρήτου σας, η σύνδεση ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείει ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά τα cookies, αλλά ορισμένα τμήματα του ιστότοπου μας μπορεί να μην λειτουργούν σε αυτήν την περίπτωση.

Cookie Name Cookie Purpose Description Type Expiry First/Third Party
BIGipServermy This cookie name is associated with the BIG-IP product suite from company F5. Usually associated with managing sessions on load balanced servers, to ensure user requests are routed consistently to the correct server. The common root is BIGipServer most commonly followed by a domain name, usually the one that it is hosted on, but not always. Session Session First
OptanonConsent This cookie is set by the cookie compliance solution from OneTrust. It stores information about the categories of cookies the site uses and whether visitors have given or withdrawn consent for the use of each category. This enables site owners to prevent cookies in each category from being set in the users browser, when consent is not given. The cookie has a normal lifespan of one year, so that returning visitors to the site will have their preferences remembered. It contains no information that can identify the site visitor. Persistent Year First
JSESSIONID General purpose platform session cookie, used by sites written in JSP. Usually used to maintain an anonymous user session by the server. Session Session First
OptanonAlertBoxClosed General purpose platform session cookie, used by sites written in JSP. Usually used to maintain an anonymous user session by the server. Session Session First

 

Cookies Απόδοσης (Performance)

Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε επισκέψεις και προελεύσεις κυκλοφορίας, ώστε να υπολογίζουμε και να βελτιώνουμε την απόδοση του διαδικτυακού μας τόπου. Μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο και ή λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπό μας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και, συνεπώς, ανώνυμες. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα γνωρίζουμε πότε έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας.

Cookie Name Cookie Purpose Description Type Expiry First/Third Party
_gid This cookie name is asssociated with Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google. It appears to store and update a unique value for each page visited. Persistent Day First
_ga This cookie name is asssociated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners. Persistent 2 Years First
_gat_gtag_UA_ Google Analytics. Identification code of website for tracking visits. Persistent Day First

 

Cookies Στόχευσης (Targeting)

Αυτά τα cookies ρυθμίζονται μέσω του ιστότοπου μας από τις διαφημιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε ή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για τη δημιουργία ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας και για την εμφάνιση σχετικών με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας διαφημίσεων σε τρίτους ιστότοπους. Ειδικά τα cookies κοινωνικής δικτύωσης σας επιτρέπουν να μοιράζεστε σχόλια/αξιολογήσεις/ σελίδες/ σελιδοδείκτες και βοηθούν στην παροχή ευκολότερης πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λειτουργούν αναγνωρίζοντας με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα απολαμβάνετε τις στοχευμένες διαφημίσεις μας σε διαφορετικούς ιστότοπους.

Cookie Name Cookie Purpose Description Type Expiry First/Third Party
IDE This domain is owned by Doubleclick (Google). The main business activity is: Doubleclick is Googles real time bidding advertising exchange. Persistent 7981 years Third
id This domain is owned by Doubleclick (Google). The main business activity is: Doubleclick is Googles real time bidding advertising exchange. Persistent 5 months Third
datr This domain is owned by Facebook, which is the world's largest social networking service. As a third party host provider, it mostly collects data on the interests of users via widgets such as the 'Like' button found on many websites. This is used to serve targeted advertising to its users when logged into its services. In 2014 it also started serving up behaviourally targeted advertising on other websites, similar to most dedicated online marketing companies. This cookie identifies the browser connecting to Facebook. It is not directly tied to individual Facebook the user. Facebook reports that it is used to help with security and suspicious login activity, especially around detection of bots trying to access the service. Facebook also say the behavioural profile associated with each datr cookie is deleted after 10 days. This cookie is also read via Like and other Facebook buttons and tags placed on many different websites. Persistent 5 months Third
fr This domain is owned by Facebook, which is the world's largest social networking service. As a third party host provider, it mostly collects data on the interests of users via widgets such as the 'Like' button found on many websites. This is used to serve targeted advertising to its users when logged into its services. In 2014 it also started serving up behaviourally targeted advertising on other websites, similar to most dedicated online marketing companies. Contains browser and user unique ID combinaton, used for targeted advertising. Persistent 3 months Third
APISID This domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to5 months organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer's adverts appear. Persistent 5 months Third
SID This domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer's adverts appear. This cookie is used by Google in combination with HSID to verify a Google user account and most recent login time. Persistent 5 months Third
SAPISID This domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer's adverts appear. Persistent 5 months Third
HSID This domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer's adverts appear. Used by Google in combination with SID to verify Google user account and most recent login time. Persistent 5 months Third
_fbp Used by Facebook to deliver a series of advertisement products on Facebook. Persistent 3 months Third

3. Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις cookies ή να διαγράψετε τα cookies

Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε ελεύθερα τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies, κάνοντας κλικ στις διαφορετικές επικεφαλίδες κατηγοριών cookies, ακολουθώντας τον σύνδεσμο «Ρυθμίσεις Cookies».

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη φορητή συσκευή σας, καθώς και να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) σας, ώστε να αποτρέπει την αποθήκευσή τους, ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του παρόχου σας.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον διαδικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε. Ενδεχομένως ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες περιήγησης να μην λειτουργούν.

4. Ανανέωση – Αλλαγή Παρούσας Πολτικής

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην «Πολιτική Cookies», ώστε να είναι πάντα εναρμονισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία και τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου μας. Οποιαδήποτε νέα έκδοση της Πολιτικής θα δημοσιεύεται και θα είναι διαθέσιμη στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η τελευταία έκδοση της παρούσας Πολιτικής Cookies έγινε την 30/5/2019.